Odvetvia národného hospodárstva

(C) PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Spracovateľský priemysel ako odvetvie národného hospodárstva združuje činnosti fyzikálnej alebo chemickej premeny surovín a komponentov. Do tohto odvetvia sú zaradené aj podniky, ktoré premieňajú suroviny na nové výrobky ručne alebo zapracovaním, ako aj jednotky, ktoré spracovanie surovín a ich predaj uskutočňujú na rovnakom mieste, napr. pekár. Patrí sem aj montáž súčiastok výrobku a zhodnotenie odpadu.

Často nie je ľahké určiť hranicu medzi tým, čo ešte patrí do spracovateľského priemyslu a čo k ostatným odvetviam národného hospodárstva, ale podľa všeobecného pravidla spracovateľskou činnosťou sa vyrobí nový produkt, transformujú sa existujúce materiály, takže výsledok tejto činnosti je vždy nový výrobok.

Podotvetvia:
10
Výroba potravín
11
Výroba nápojov
12
Výroba tabakových výrobkov
13
Výroba textilu
14
Výroba odevov
15
Výroba kože a kožených výrobkov
16
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17
Výroba papiera a papierových výrobkov
18
Tlač a reprodukcia záznamových médií
19
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
20
Výroba chemikálií a chemických produktov
21
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
22
Výroba výrobkov z gumy a plastu
23
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24
Výroba a spracovanie kovov
25
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
26
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27
Výroba elektrických zariadení
28
Výroba strojov a zariadení i. n.
29
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31
Výroba nábytku
32
Iná výroba
33
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Pozrite si to!
Stiahnite si našu vzorovú tabuľku a pozrite si, koľko údajov môžete získať o svojich potenciálnych partneroch!
Obnoviteľné údaje: názov spoločnosti, adresa sídla, eu id, daňové číslo, hlavná činnosť, telefónne číslo, emailová adresa, webová adresa, počet zamestnancov, finančné údaje

Naša webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií